Tiffxo svorio metimas

Europos Sąjungos laivams 3 metų laikotarpiui pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnį suteiktos žvejybos galimybės nustatomos taip: - tunų žvejybos seineriai: 45 laivai - dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai: 25 laivai.

Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nustatytas finansinis įnašas 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui yra EUR. Finansinis įnašas apima: a EUR metinę sumą už galimybę žvejoti Komorų IEZ, atitinkančią t metinį orientacinį kiekį; ir b EUR metinę specialią sumą, skirtą Komorų žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti.

Jei Europos Sąjungos laivų Komorų vandenyse sužvejotas bendras kiekis viršija t kiekį per metus, visas metinis finansinis įnašas yra didinamas 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną.

Tačiau metinis Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už 2 dalies a punkte nurodytą sumą EUR. Jei Europos Sąjungos laivų sužvejotas bendras kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais. Pirmaisiais metais mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po protokolo įsigaliojimo, o vėlesniais metais — ne vėliau kaip protokolo įsigaliojimo datą.

Visas šio protokolo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas finansinis įnašas yra pervedamas į valstybinio iždo sąskaitą Komorų centriniame banke. Iš šios sąskaitos 2 straipsnio b punkte numatyta finansinio įnašo dalis bus pervesta į centriniame banke Žuvininkystės ministerijos atidarytą sąskaitą TR Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams po šio protokolo įsigaliojimo, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete šalys susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, ypač dėl: - metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojamas 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas finansinis įnašas, - metinių ir daugiamečių tikslų, kuriuos įgyvendinant palaipsniui būtų įdiegta tausi ir atsakinga žuvininkystė, atsižvelgiant į Komorų nacionalinės žuvininkystės ir kitų sričių tiffxo svorio metimas, susijusios arba įtakojančios tausios ir atsakingos žuvininkystės įdiegimą, prioritetus, - kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijų ir tvarkos.

Visus daugiametės sektoriaus programos pakeitimus šalys turi patvirtinti jungtiniame komitete. Kiekvienais metais Komorai nusprendžia, ar prie 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto finansinio įnašo reikia skirti papildomą sumą daugiametei sektoriaus programai įgyvendinti.

Apie tokį skyrimą pranešama Europos Sąjungai. Atsižvelgiant į daugiametės sektoriaus programos rezultatus, Europos Komisija pasilieka teisę, abiems šalims pasikonsultavus jungtiniame komitete, sumažinti protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto finansinio įnašo dalį, kad programai įgyvendinti skirta suma atitiktų rezultatus. Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę Komorų vandenyse, remdamosi tuose vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų nediskriminavimo principu.

Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Europos Sąjunga ir Tiffxo svorio metimas Sąjunga stengiasi stebėti žuvininkystės išteklių būklę Komorų žvejybos zonoje. Abi šalys laikosi Indijos vandenyno tunų komisijos IVTK rekomendacijų ir įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą paregionio lygmeniu, siekdamos atsakingo žvejybos rajonų valdymo.

reikšmingas kūno svorio sumažėjimo apibrėžimas

Pagal susitarimo 4 straipsnį, remdamosi IVTK priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į geriausias turimas mokslines išvadas, šalys tariasi tiffxo svorio metimas 9 straipsnyje numatyto Jungtinio komiteto posėdyje ir atitinkamais tiffxo svorio metimas po mokslinio pasitarimo ir bendru sutarimu priima žuvininkystės išteklių, turinčių įtakos Europos Sąjungos laivų veiklai, tausaus naudojimo priemones.

Tokiu atveju, proporcingai ir pro rata temporis pakoreguojamas 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas finansinis įnašas. Tačiau bendra Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo suma negali viršyti 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sumos daugiau nei dvigubai. Jei Europos Sąjungos laivai yra suinteresuoti 1 straipsnyje nenurodyta žvejybos veikla, tokios veiklos leidimą Komorų valdžios institucijos išduoda tik po šalių tarpusavio konsultacijų.

Tokias atvejais šalys susitaria dėl naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, tiffxo svorio metimas reikia, padaro protokolo ir jo priedo pakeitimus.

Šalys skatina žvalgomąją žvejybą. Tuo tikslu ir vienai iš šalių prašant, jos konsultuojasi ir nustato kiekvienu konkrečiu atveju žvejybos rūšis, sąlygas ir kitus atitinkamus parametrus.

Svorio mažinimo taisyklės

Žvalgomąją žvejybą šalys vykdo remdamosi galiojančiais Komorų teisės aktais ir bendrai saugus svorio netekimo greitis nutukimas administracinėmis ir mokslinėmis nuostatomis, jei tokių yra.

Žvalgomosios žvejybos leidimai suteikiami ne ilgesniems kaip šešių mėnesių laikotarpiams. Jei šalys mano, kad žvalgomosios žvejybos kampanijos davė teigiamų rezultatų, šio susitarimo 9 straipsnyje numatyto Jungtinio komiteto posėdyje Komorų valdžios institucijos Europos Sąjungos laivams gali skirti naujų rūšių žvejybos galimybių, galiosiančių iki šio protokolo galiojimo pabaigos.

Tokiu atveju, padidinamas šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas finansinis įnašas.

 • Metant svorį patariama valgyti šiuos 20 produktų - LRT
 • Но я по крайней мере _не видел_ Кэти, - О Боже, - перебила его Николь, - я чуть не забыла.
 • Припав к нему сверху нагим телом, Кэти поцеловала его, заодно завязав .

Išimties sąlyga 1. Nepažeidžiant susitarimo 6 straipsnio, su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai žvejybos veiklą Komorų vandenyse gali vykdyti tik turėdami žvejybos leidimą, išduotą pagal šį protokolą ir jo priede nurodytas sąlygas. Komorų valdžios institucijos Europos Sąjungos laivams gali išduoti žvejybos kategorijų, kurioms šis protokolas netaikomas, taip pat žvalgomosios žvejybos leidimus.

Tačiau tokių leidimų išdavimas reglamentuojamas Komorų įstatymais ir teisės aktais abiems šalims sutinkant. Po konsultacijos jungtiniame komitete 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatytas finansinis tiffxo svorio metimas gali būti persvarstytas arba jo mokėjimas sustabdytas, jei: a žvejybos veiklai Komorų IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, išskyrus gamtos reiškinius; b jei smarkiai pakinta politinės gairės, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti; c Europos Sąjunga konstatuoja, kad Komorai pažeidė esminius ir pamatinius žmogaus teisių principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje.

Europos Sąjunga pasilieka teisę iš dalies ar visiškai sustabdyti šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto specialaus finansinio įnašo mokėjimą, jei: a jungtiniam komitetui atlikus įvertinimą, gauti rezultatai neatitinka programavimo tikslų; b šis finansinis įnašas nepanaudojamas.

 • Набор Перводвигателей был создан Богом в миг творения, а потом использовался для контроля за ходом эволюционного процесса.
 • А как ты спала.
 • Ничего принципиально нового ты бы все равно не увидела, - отозвался Инопланетянин повернулся к Николь и сделал совершенно неожиданный жест, взяв обе ее руки в .
 • Все было так странно.
 • Элли вдруг испугалась.
 • Kaip mes galime numesti riebalus
 • Blake shelton svorio netekimas mtv
 • Kaip numesti 22 kg svorio

Bendru šalių sutarimu finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, kai tik atstatoma ankstesnė prieš 1 dalyje numatytus įvykius buvusi padėtis, ir arba kai 2 dalyje minėti finansinio įgyvendinimo rezultatai tai pateisina. Po konsultacijų jungtiniame komitete šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei: a žvejybos veiklai Komorų IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, išskyrus gamtos reiškinius; b jei smarkiai pakinta politinės gairės, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti; c Europos Sąjunga konstatuoja, kad Komorai pažeidė esminius ir pamatinius žmogaus tiffxo svorio metimas principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje; d Europos Sąjunga neatlieka 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo mokėjimo dėl kitų priežasčių nei išvardytosios šio protokolo 8 straipsnyje; e interpretuojant šį protokolą, kyla šalių ginčas; f viena iš šalių nesilaiko šio protokolo nuostatų.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su straipsniø autoriø nuomone. Redakcija uþ reklamos turiná ir kalbà neatsako.

Protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei laikoma, kad kilęs šalių ginčas yra didelis ir jei jungtiniame komitete vykusiose konsultacijose jis nebuvo išspręstas draugiškai.

Norėdama sustabdyti protokolo taikymą, suinteresuotoji šalis raštu praneša apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki dienos, kurią šis sustabdymas turėtų įsigalioti. Protokolo galiojimo sustabdymo atveju šalys toliau tariasi dėl draugiško iškilusio ginčo sprendimo. Kai toks sprendimas randamas, protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinio įnašo suma tiffxo svorio metimas proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

Komorų tiffxo svorio metimas veiklą vykdantiems Europos Sąjungos žvejybos laivams yra taikomos Komoruose galiojančios teisės nuostatos, nebent žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime arba šiame protokole, jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip. Komorų valdžios institucijos Europos Komisijai praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

Norėdama denonsuoti šį protokolą, atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki numatytos denonsavimo įsigaliojimo dienos.

Po ankstesnėje dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo šalys pradeda konsultacijas. Žvejybos Komorų vandenyse leidimus gali gauti tik reikalavimus atitinkantys Europos Sąjungos laivai.

Laivas atitinka reikalavimus, jei laivo savininkui, jo kapitonui arba pačiam laivui nėra uždrausta žvejybos veikla Komoruose. Jie negali būti padarę Komorų administracinės tvarkos pažeidimų, t. Be to, jie turi atitikti Reglamento Nr. Europos Sąjungos laivui, norinčiam gauti žvejybos leidimą, turi atstovauti Komoruose reziduojantis agentas.

Atstovo pavardė ir adresas nurodomi žvejybos leidimo paraiškoje.

paprastas būdas numesti svorio per savaitę montelukastas ir svorio metimas

Europos Sąjungos kompetentingos institucijos Komorų kompetentingoms institucijoms pateikia paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal susitarimą, ne vėliau kaip prieš 20 dienų nuo prašomos leidimo galiojimo pradžios dienos.

Komorų kompetentingoms institucijoms pateikiamos paraiškos yra parengiamos pagal I priedėlyje pateikiamą formos modelį.

Prie žvejybos leidimo paraiškos pridedami tokie dokumentai: - dokumentas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimą už leidimo galiojimo laikotarpį, - kiti dokumentai arba pažymėjimai, kurių reikalaujama remiantis specialiomis nuostatomis, pagal šį protokolą taikytinomis atitinkamo tipo laivams.

Mokestis yra parvedamas į Komorų institucijų nurodytą sąskaitą. Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai išskyrus uosto ir paslaugų tiffxo svorio metimas. Žvejybos leidimus visiems laivams kompetentinga Komorų institucija per 15 dienų nuo tos dienos, kai gauna visus 6 punkte nurodytus dokumentus, perduoda laivų savininkams arba jų atstovams per Europos Komisijos delegaciją Mauricijuje.

Jei žvejybos leidimo pasirašymo metu Europos Komisijos delegacijos tarnybos nedirba, leidimas gali būti perduodamas tiesiogiai laivo agentui, o jo kopija nusiunčiama delegacijai. Leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiamas. Tačiau Europos Sąjungai paprašius įrodytu force majeure atveju vieno laivo leidimas pakeičiamas nauju kitam panašių savybių laivui skirtu leidimu nemokant naujo mokesčio.

Keičiamo laivo savininkas arba jo atstovas per Europos Sąjungos delegaciją panaikintą žvejybos leidimą grąžina kompetentingai Komorų institucijai. Naujas žvejybos leidimas įsigalioja tą dieną, kai laivo savininkas kompetentingai Komorų institucijai grąžina panaikintą leidimą. Europos Sąjungos delegacija Mauricijuje informuojama apie žvejybos leidimo perleidimą.

Žvejybos leidimas visą laiką turi būti laikomas laive nepažeidžiant šio priedo VI skyriaus 1 punkto nuostatų.

Mokesčiai ir avansai 1. Žvejybos leidimai galioja vienerius metus. Jie gali būti pratęsti. Už Komorų vandenyse sužvejotą vieną žuvų toną yra nustatytas 35 EUR mokestis.

Leidimai išduodami, kai kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pervedamos tokios fiksuoto dydžio sumos: - EUR suma metams už kiekvieną tunų seinerį, lygi už soma svorio netekimas per metus sužvejotų tunų mokėtinam mokesčiui. Galutinę ataskaitą už metus Europos Komisija sudaro ne vėliau kaip kitų metų liepos 31 d.

Apie tokį galutinį mokesčio dydį tuo pačiu metu yra informuojama Komorų kompetentinga institucija ir laivų savininkai. Galimą papildomą mokesčio sumą laivų savininkai Komorų kompetentingoms institucijoms į šio skyriaus 1 skirsnio 7 dalyje nuodytą sąskaitą perveda ne vėliau kaip kitų metų rugpjūčio 30 d. Tačiau jei galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už šio skirsnio 3 punkte nurodytą avanso sumą, laivo savininkui skirtumas negrąžinamas.

Pagalbiniams laivams leidimai suteikiami remiantis Komorų teisės aktų nuostatomis ir sąlygomis. Už pagalbiniams laivams išduodamus leidimus neturi būti renkami jokie mokesčiai.

Pagalbiniai laivai turi plaukioti su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava arba priklausyti Europos bendrovei. Komorų kompetentingos institucijos per ES delegaciją Mauricijuje Komisijai reguliariai pateikia tokių leidimų sąrašą.

Šias nuostatas gali persvarstyti susitarimo 9 straipsnyje nurodytas jungtinis komitetas. Visi laivai, kuriems pagal susitarimą leidžiama žvejoti Komorų vandenyse, privalo Komorų žuvininkystės ministerijai pranešti apie sužvejotą kiekį, laikydamiesi tokių taisyklių: 1. Europos laivai, kuriems leista žvejoti Komorų vandenyse, kiekvieno išplaukimo Komorų vandenyse metu kasdien privalo pildyti IVTK tunų žvejybos žurnalą 2 ir 3 priedėliai. Žurnalas pildomas ir tuomet, kai žuvų sužvejota nebuvo.

IVTK tunų žvejybos žurnalo kopijos taip pat siunčiamos I skyriaus 2 tiffxo svorio metimas 4 dalyje nurodytiems mokslo institutams. Formos pildomos įskaitomai, jas pasirašo laivo kapitonas. Jei laivas nesilaiko šio skyriaus nuostatų, Komorų Vyriausybė pasilieka teisę sustabdyti jo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus atlikti formalumai, ir laivo kai tavo vyras numeta svorio skirti Komoruose galiojančiais teisės aktais nustatytą baudą.

Apie tai tiffxo svorio metimas Europos Komisijai. Deklaracijose pateikiamas kiekvieno reiso metu laivo sužvejotas kiekis. Deklaracijos elektroniniu būdu pateikiamos Komorų žuvininkystės ministerijai nusiunčiant kopiją Europos Komisijai po kiekvieno reiso ir visada — prieš laivui išplaukiant iš Komorų vandenų. Abu informacijos gavėjai laivui nedelsdami elektroniniu būdu išsiunčia gavimo patvirtinimą, o taip pat nusiunčia patvirtinimo kopijas vienas kitam.

Skirtingi maisto produktai organizme įveikia skirtingus medžiagų apykaitos kelius. Jie gali skirtingai paveikti alkį, hormonus ir tai, kaip mes deginame kalorijas. Dvidešimt svorio metimui palankiausių maisto produktų — ir tai pagrįsta mokslu — pristato Independent. Visas kiaušinis Kadaise baimintasi dėl juose esančio nemažo cholesterolio kiekio, tačiau dabar kiaušiniai išgyvena tikrą renesansą.

Per žvejybos leidimo galiojimo metus pagal šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 1 punktą elektroniniu būdu persiųstų deklaracijų popieriniai originalai Komorų žuvininkystės ministerijai perduodami per 45 dienas nuo paskutinio minėto periodo žvejybos reiso. Tuo pat metu Europos Komisijai išsiunčiamos jų popierinės kopijos.

Abi šalys turi stengtis, kad būtų sukurta tik elektroniniais visų duomenų mainais tiffxo svorio metimas kiekio deklaravimo sistema: todėl abi šalys turi numatyti, kad popierinė kiekio deklaravimo versija greitai bus pakeista elektroninio formato versija.

Jei įvedus elektroninę sužvejoto kiekio deklaravimo sistemą ji sugestų, sužvejotas kiekis bus deklaruojamas remiantis 5 ir 6 dalimis tol, kol gedimas bus pašalintas. Europos Sąjungos laivo reiso trukmė Komorų vandenyse šiame priede yra apibrėžiama taip: - laikotarpis nuo laivo įplaukimo į Komorų vandenis iki išplaukimo iš jų, - laikotarpis nuo įplaukimo į Komorų vandenis iki žuvų perkrovimo, - laikotarpis nuo įplaukimo į Komorų vandenis iki žuvų iškrovimo Komoruose.

Europos Sąjungos laivai Komorų žvejybos kontrolės institucijoms apie savo planuojamą įplaukimą į Komorų vandenis arba išplaukimą iš jų praneša ne vėliau kaip prieš 3 valandas. Pranešdami apie įplaukimą ir arba išplaukimą, laivai taip pat praneša savo buvimo vietą ir laive turimų sužvejotų žuvų kiekį ir rūšis. Šie pranešimai daromi naudojant 4 priedėlyje pateiktą formą, pageidautina elektroniniu būdu, jei tai neįmanoma — faksu, su pranešimo apie gavimą patvirtinimu.

Esant techniniams sutrikimams, šie pranešimai daromi per radiją. Žvejybos operacijų vykdymas apie tai nepranešus Komorų kompetentingai institucijai yra toks pat pažeidimas, kaip žvejyba be žvejybos leidimo. Išduodant žvejybos leidimą, laivams taip pat pateikiamas el. Europos laivai, pageidaujantys atlikti sužvejotų žuvų perkrovimą ar iškrovimą Komorų tiffxo svorio metimas, privalo tai atlikti Komorų tiffxo svorio metimas akvatorijose.

Tokių laivų savininkai ne vėliau kaip prieš 24 numesti svorio skubios pagalbos turi Komorų kompetentingoms institucijoms pateikti tokią informaciją: - perkrovime ar iškrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus, - krovininio laivo pavadinimą, - perkraunamų ar iškraunamų žuvų kiekį tonomis pagal rūšis- perkrovimo ar iškrovimo dieną, - iškrauto krovinio gavėją.

Prenumeruokite naujienlaiškį

Perkrovimas ir iškrovimas yra laikomi laivo išplaukimu iš Komorų vandenų. Todėl laivai Komorų kompetentingoms institucijoms turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimus tęsti žvejybą Komorų vandenyse arba iš jų išplaukti. Prieš tai išdėstytuose punktuose nenumatytos perkrovimo ar iškrovimo operacijos Komorų vandenyse yra draudžiamos. Pažeidus šias nuostatas taikomos galiojančiuose Komorų teisės aktuose numatytos nuobaudos.

svorio metimas - išsamiai kaisiadorietis.lt

Kad būtų galima vykdyti palydovinę kontrolę, laivų savininkų atstovams ar agentams bei vėliavos valstybių kontrolės centrams buvo perduotos Komorų žvejybos zonos ribų geografinės koordinatės. Šalys pasikečia informacija apie https adresus ir keitimosi informacija tiffxo tiffxo svorio metimas metimas kontrolės centrų elektroniniu būdu specifikacijas, laikantis 4 ir 6 punktuose nustatytų sąlygų.

Į šią informaciją turi būti įtraukta, kiek tai įmanoma, pavardės, telefonų, teleksų ir faksų numeriai bei elektroninio pašto adresai, kuriuos kontrolės centrai gali naudoti keisdamiesi bendra informacija. Jei pagal ES ir Komorų susitarimą žvejojantis laivas, kuriam pagal ES teisę yra taikoma stebėsena naudojant palydovų sistemą, įplaukia į Komorų žvejybos zoną, valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centras nedelsdamas perduoda reguliarias ne rečiau kaip kas 2 valandas ataskaitas apie jo buvimo vietą Komorų žvejybos stebėsenos centrui ŽSC.

Pranešimai yra identifikuojami kaip laivo buvimo vietos ataskaitos.

Moksliškai įrodyta: egzistuoja paprastas būdas numesti svorio ir vėl jo nepriaugti tiesa.

Pranešimų perdavimo dažnumas gali būti sutrumpintas iki ne ilgesnio kaip 30 minučių intervalo, jei yra svarių įrodymų, kad laivas padarė pažeidimų. Tokius įrodymus Komorų žvejybos stebėsenos centras turi pateikti valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centrui, ir Europos Komisijai. Turi būti pridedamas prašymas pakeisti pranešimų perdavimo dažnumą. Valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centras turi siųsti informaciją Komorų žvejybos stebėsenos centrui realiu laiku, iš karto gavęs prašymą.

Komorų žvejybos stebėsenos centras nedelsdamas praneša apie tikrinimo pabaigą valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centrui ir Europos Komisijai.

geriausias laikas turėti riebalų degintojų

Valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centrui ir Europos Komisijai turi būti pranešama apie bet kokios tikrinimo procedūros, pradėtos minėtu specialiu prašymu, eigą. Šie pranešimai pateikiami realiu laiku, laikantis 4 priedėlio lentelėje nurodyto formato.

tiffxo svorio metimas

Laivams draudžiama išjungti palydovinės kontrolės įtaisą, kai jie yra Komorų vandenyse. Jei kyla techninių trukdžių arba įvyksta žvejybos laive esančios stebėsenai naudojant palydovų sistemą skirtos įrangos gedimas, laivo kapitonas kuo greičiau perduoda informaciją, nustatytą 4 punkte, valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centrui.

Tokiu atveju laivo buvimo vietos ataskaitas būtina siųsti kas 4 valandas, kol laivas yra Komorų vandenyse.