dienos naujienos

Svorio metimas durban šiaurėje

Kelionė iš Keiptauno į Durbaną trunka nuo ketu­ rių iki penkių dienų, žiūrint koks laivas ir oras. Kar­ tais, jei Ist-Londono uostan negalima įplaukti, kadangi dar nebaigta nuostabioji prieplauka, apie kurią tiek daug šnekėta ir į kurią sukišta begalės pinigų, tai ke­ leiviams tenka išlaukti visą parą, kol krovinių laivai gali išplaukti iš prieplaukos pasiimti prekių.

Tačiau šį kartą svorio metimas durban šiaurėje visai nereikėjo, nes sekluma prie uosto buvo rami ir vilkikai tuojau svorio metimas durban šiaurėje, vilkdami ilgą virtinę biaurių plokščiadugnių laivų, į kuriuos būdavo triukšmingai suverčiamos prekės.

Niekas nekreipdavo dėmesio, kokios jos ten būdavo—porcelianas ar vilna. Viską versdavo į vieną krūvą. Aš mačiau dėžę su ketu­ riais tuzinais šampano bonkų, sudaužytų į smulkias šukeles. Sampanas šnypštė ir putojo purvino krovinių laivo dugne.

  1. Glikemijos indeksas praranda svorį
  2. Riebalų deginimas magyarul mit pranešimas
  3. И как я только что говорила тебе, незачем.
  4. Та не сказала ничего нового для Николь; однако женщина настолько увлеклась обсуждением плана, что не успела продумать все возможные варианты.
  5. Karališkasis nendrių šokis — kaisiadorietis.lt
  6. dienos naujienos
  7. EUR-Lex - Official Journal of the European Union

Tai buvo negailestingas turto naikinimas; matyt, taip galvojo ir krovinių laive esantieji katrai, kurie, suradę dar pora sveikų butelių, nuskėlė kakle­ lius ir išgėrė šampaną. Sušukau jiems iš laivo, kad ten buvę labai stip­ rūs baltųjų vaistai ir kad dabar jie pražuvę. Baisiai per­ sigandę katrai išlipo į krantą, ir aš manau, kad šam­ pano jie daugiau nelies. Visą kelionę galvojau apie sero Henrio pasiūlymą.

Aš papasakojau jiems daugybę tikrų, nepramanytų medžioklės nuotykių, tačiau to klausimo nelietėme. Man nebuvo reikalo ką nors prasimanyti: žmogui, ku­ ris verčiasi medžiokle, ir taip nutinka keisčiausių da­ lykų. Na, tai tarp kitko.

svorio metimas durban šiaurėje ar galima numesti svorio sulaukus 40 metų?

Pagaliau vieną puikią sausio popietę o sausis pas mus karščiausias mėnuo mes pasiekėme Natalį ir plau­ kėme jo pakrante. Saulei leidžiantis turėjome svorio metimas durban šiaurėje Durbano iškyšulį. Nuo pat Ist-Londono pakrantė labai graži: rausvos kopos ir platūs ryškiai žali plotai su išmėtytais šen bei ten katrų krabais buvo apjuosti baltu bangų mūšos kaspinu.

Atsitrenkdamos į uolą, bangos virsdavo putų stulpais. Kuo arčiau Durbano, tuo turtingesnė gamta. Šimtmetinių liūčių išraustuose giliuose uolų tarpekliuo­ se tviska upės; puošni vešli augmenija keroja kaip dievas leido, matyti kukurūzų ir cukrinių švendrių laukeliai, o šen bei ten jūros tylai besišypsą balti na­ meliai galutinai išbaigia gamtovaizdį ir suteikia jam jaukumo.

Mano nuomone, nors koks bebūtų gražus gamtovaizdis, jame būtinai reikalingas žmogus, tik žmogus galutinai jį užpildo. Gal taip aš galvoju dėl to, kad daug laiko esu praleidęs negyvenamose vietovėse ir užtat labai puikiai jaučiu, kokia naudinga civiliza­ cija, nors, žinoma, ji išnaikina laukinius žvėris ir paukš­ čius.

Rojaus sodas, be abejo, buvo gražus, kol jame 31 nebuvo žmogaus, bet aš įsitikinęs, kad jis tapo dar gražesnis, kai jame įsikūrė Ieva. Svorio metimas durban šiaurėje, kad mes apskaičiavome ne visai tiksliai,— kai pasiekėme iškyšulį ir išmėtėme svorio metimas durban šiaurėje, saulė jau buvo nusileidusi. Įplaukti uostan buvo jau per vėlu. Kai vėl išėjome ant denio, mėnulis buvo jau pate­ kėjęs. Jis taip skaisčiai apšvietė jūrą ir pakrantę, kad plačios, ryškios švyturio šviesos beveik nublanko.

Nuo kiti būdai, kaip numesti riebalus dvelkė tie švelnūs, aromatingi kvapai, kurie man visuomet primindavo šventas giesmes ir misijo- nierius; Bėrėjos namų languose mirgėjo šimtai žiburių.

Iš netoliese stovinčio didžiulio brigo skambėjo jūreivių dainos; ruošdamiesi išplaukti, jie kėlė inkarą. Žodžiu, tai buvo nuostabi naktis, tokia naktis, kokia begali būti tik Pietų Afrikoje —ji dengė visus ramybės skrais­ te, kaip mėnulis kad dengė viską sidabro skraiste.

Net vieno sportininko buldogas, pasidavęs svorio metimas durban šiaurėje švel­ niai nuotaikai, nutraukė nuolatines peštynes su babui­ nu, uždarytu į narvą priešakiniame laivo denyje; bul­ dogas ramiai šnarpštė prie kajutės durų, tikriausiai sap­ nuodamas, kad pribaigė savo priešą, ir buvo labai patenkintas.

Mes visi, tai yra seras Henris, kapitonas Gudas ir aš, susėdome prie vairo ir valandėlę tylėjome.

Vietovardžiai Pasakojimai apie festivalį man atrodė lyg nevykusio filmo siužetas, bet tik paskatino pasidomėti šia afrikiečių tautos tradicija. Perskaičiau tiek šalininkų, tiek kritikų argumentus ir galiausiai apsisprendžiau viską pamatyti pats.

Tikiuosi, kad suteik­ site mums malonumą ir vyksite drauge su mumis į Sa- 32 liąmono kasyklas ar dar toliau, ten, kur būtų galėjęs nukeliauti džentelmenas, jums žinomas Nevilio pa­ varde. Aš dar nebuvau apsisprendęs ir pakilau iškratyti pypkės — galutinai nutarti reikėjo dar valandėlės. Ir viena vienintelė sekundė, kol deganti žarija nukrito į jūrą, padėjo man užbaigti savo apmąstymus; šitaip daž­ nai būna, kai žmogus ilgai svyruoja.

Leiskite man pasakyti savo sąlygas. Štai jos. Visų pirma —jūs apmokate visas kelionės išlaidas.

ar jalapeno degina riebalus s4 riebalų nuostolių rezultatus

Šioje kelionėje įgytas dramblio kaulas ir kitos verty­ bės tenka man ir kapitonui Gudui per pusę. Antra — svorio metimas durban šiaurėje iš anksto išmokate" man penkis šimtus svarų ster­ lingų už paslaugą, o aš, savo ruožtu, pasižadu ištikimai jums tarnauti ligi to laiko, kol jūs sumanysite nu­ traukti kelionę, ar kol mes pasieksime tikslą, ar kol mus ištiks nelaimė.

Trečia —prieš mums išvykstant jūs turite imtis žygių, kad, man žuvus svorio metimas durban šiaurėje netekus svei­ katos, mano sūnus Haris, kuris studijuoja Londone, Gai ligoninėje, mediciną, gautų per penkis metus kasmet po du šimtus svarų sterlingų —tol, kol pats galės už­ sidirbti duoną. Štai, rodos, ir viskas.

svorio metimas durban šiaurėje riebalų nuostolių spraga

Gal būt, jūs pa­ sakysite, kad tai per daug? Man patinka toks planas, ir už pagalbą aš atlyginsiu jums dar gausiau, ypačiai vertindamas jūsų žinias, reikalingas šiai kelionei. O dabar, kai sutarta dėl sąlygų, pa­ sakysiu jums, kodėl nutariau keliauti. Visų pirma, džentelmenai, aš stebėjau jus per praėjusias kelias die­ nas ir, jei nepalaikysite mano žodžių išsišokimu, pasa­ kysiu, jog pamėgau jus ir manau, kad sutarsime kuo 3 Karaliaus Saliamono kasyklos 33 geriausiai.

O tai, žinote, daug reiškia mūsų numaty­ toje ilgoje kelionėje. Kai dėl pačios kelionės, tai, pa­ sakysiu atvirai, sere Henri ir kapitone Gudai,—aš ne­ sitikiu, kad mes liksime gyvi, jei mėginsime svorio metimas durban šiaurėje Suleimano kalnus. Kas ištiko senąjį doną da Silvestrą prieš tris šimtus metų? Kas ištiko jo palikuonį pries dvidešimt metų? O kas ištiko jūsų brolį? Todėl nuo­ širdžiai sakau, džentelmenai, kad mūsų lemtis tokia pat, kaip ir jų.

Aš nutilau, norėdamas įsitikinti, kokį įspūdį padarė mano žodžiai. Kapitonas Gudas atrodė truputį nusimi­ nęs, bet sero Henrio veidas nepasikeitė. Tam yra dvi prie­ žastys.

Laikraščio archyvas

Pirma, aš esu fatalistas ir tikiu, kad mano mir­ ties svorio metimas durban šiaurėje yra nuskirta ir visai nepriklauso nuo tor ką aš veiksiu. Jei man lemta žūti Suleimano kalnuo­ se —aš nukeliausiu ten ir žūsiu. Aš tikiu, kad visagalis dievas žino, ko man reikia, tad ir nesuku sau dėl to galvos. Antra —aš neturtingas. Jau beveik keturiasde­ šimt metų kaip medžioju ir prekiauju, bet niekad nesu uždirbęs daugiau, negu reikia pragyvenimui.

Nega­ liu pasakyti, džentelmenai, ar jums žinoma, kad dramb­ lių medžiotojas gyvena vidutiniškai maždaug ketve­ rius ar penkerius metus. O aš, kaip matote, pragyve­ nau beveik septynis kartus 'daugiau negu kiti mano verslo žmonės ir nemanau, kad dar ilgai gyvenčiau. Jeigu aš žūčiau kurios nors medžioklės metu, nors ir nepalikdamas skolų, mano sūnus Haris neturėtų iš ko gyventi, iki baigs mokslą.

O šiuo atveju jis bus ap- 34 rūpintas penkeriems metams. Štai trumpai ir visas rei­ kalas. Laikas ir įvy­ kiai parodys, ar jūs teisingai numatėte.

Karaliaus Saliamono kasyklos

Tačiau, ar jūs būtumėt teisus, ar ne, aš pasiryžęs siekti savo tikslo į nieką neatsižvelgdamas. O jei mums teks paguldyti galvas, tai ką gi Tikiuosi, kad prieš tai bent neblo­ gai pamedžiosime, a, Gudai?

Taigi, ir šį kartą nebandysime trauktis. O dabar siūlau nusileisti į valgomąjį pasižvalgyti. Šiaip sau, dėl sėkmės. Na, mes ir pasižvalgėme —pro bokalų dugnus. Rytą išlipome į krantą, ir aš nusivedžiau serą Henrį ir kapitoną Gudą į mažą pirkelę Bėrėjoje, kurią vadi­ nu savo namais.

Joje yra tik trys kambariai ir virtuvė, o pastatyta ji iš žalių plytų ir apdengta galvanizuotos geležies stogu. Aplinkui puikus sodas. Jame prisodinta geriausios rūšies apelsinmedžių ir puikių jaunų mango medžių, iš kurių aš tikiuosi daug vaisių. Juos davė man botanikos sodo prižiūrėtojas. Sodą tvarko senas medžiotojas Dže­ kas, kuriam Sikukunio krašte buivolo patelė taip smar­ kiai sulaužė šlaunikaulį, kad medžioti jis daugiau ne­ begalės. Tačiau jis gali patrypinėti po sodą.

Jisai ne zulusas, o grikvas; zuluso nepaversi sodininku. Sodinin­ kavimas—ramus darbas, o zulusai ramių darbų ne­ mėgsta. Seras Henris ir kapitonas Gudas miegojo palapinė­ 35 j e, mažame apelsinmedžių gojelyje mano sodo gale, nes name neužteko vietos. Tai buvo tikrai puikus numesti svorio barcelona pelis: kvepėjo žiedai, ant šakų kabojo žali Ar galite numesti svorio nuo ligos? auksiniai vaisiai, nes Dųrbane įprasta matyti ant to paties medžio ir žiedus, ir žalius vaisius, ir jau prinokusius.

O uodų pas mus nedaug, nebent tik po ypatingai smarkių geriausi svorio metimo kostiumai. Taigi, pasakosiu toliau. Priešingu atveju mano apy­ saka nusibos dar nespėjus papasakoti iki tos vietos, kur mes pasiekėme Suleimano kalnus.

Sykį nutaręs keliau­ ti, svorio metimas durban šiaurėje pradėjau ruoštis kelionei. Pirmiausia pasirūpinau, kad seras Henris atliktų viską, kas reikalinga aprūpinti mano sūnui nelaimingo atsitikimo atveju. Kadangi se­ ras Henris buvo nevietinis, o jo turtas toli už jūrų, tai juridiškai sutvarkyti reikalą susidarė šiek tiek sunku­ mų. Bet pagaliau, padedant advokatui, kuris pareika­ lavo už paslaugą dvidešimt svarų sterlingų,—toji suma man atrodė papiktinančiai didelė,—viskas baigėsi ge­ rai.

Paskui aš gavau penkių šimtų svarų sterlingų čekį. Šitaip apsidraudęs, sero Henrio pavestas, nupirkau ve­ žimą ir jungą pigūs riebalų nuostoliai. Pirkinys labai pavyko.

Vežimas buvo dvidešimt dviejų pėdų1 ilgio, geležinėmis ašimis, labai stiprus ir lengvas, visas iš riešuto medžio, bet ne visai naujas. Juo buvo jau važiuota į Deimantų Ka­ syklas ir atgal, tačiau, mano nuomone, nuo to jis tapo dar geresnis, nes buvo aišku, kad padarytas iš gero medžio. Paprastai, jei kuri dalis būna netvirtai pada­ ryta, ar sukalta iš žalio medžio, tai pirmoje kelionėje viskas išaiškėja.

Tatai buvo taip vadinamas pusiau svorio metimas durban šiaurėje vežimas, t.

Karališkasis nendrių šokis | slatrippin

Užpakalinėje dalyje 1 Pėda — angį. Nu­ pirkau tą vežimą už šimtą dvidešimt penkis svarus ir nemanau, kad būčiau permokėjęs. Paskui nupirkau puikų jaučių jungą —dvidešimt užgrūdintų zulusiškų jaučių, kuriuos buvau nužiūrėjęs jau prieš keletą metų.

38 metų moters svorio metimas

Jungas paprastai susideda iš šešiolikos jaučių, bet dėl visa ko aš paėmiau dar keturis. Zulusų jaučiai nedi­ deli ir lengvi, beveik per pusę mažesni už vadinamuo­ sius afrikanderius, naudojamus daugiausia kroviniams vežioti. Zulusų jaučiai išsilaiko tokiose sąlygose, kur afrikanderiai išdvestų badu; su lengvu kroviniu jie nu­ eina penkias mylias per dieną, eina sparčiai ir gerai, ne taip greit nuvargsta.

Šia liga suserga jaučiai, gaudami ganytis neįprastoje stepių žolėje. Nuo jos skiepijama šitaip: įpiaunama išilgai jaučio uodegą ir įrišama į žaizdą nuo tos ligos kritusio gyvulio plaučių. Jautis suserga, tačiau labai švelnia forma; jo uodega nukrin­ ta maždaug per pėdą nuo stimburio, bet gyvulys tam­ pa atsparus svorio metimas durban šiaurėje.

Gali pasirodyti žiauru atimti gyvu­ liui uodegą, ypač šalyje, kur taip gausu musių. Bet geriau jau paaukoti uodegą ir taip išgelbėti jautį, negu prarasti ir uodegą, ir jautį; gi uodega be jaučio niekam nereikalinga, nebent tik dulkėms mušti. Tačiau gana keista važiuoti pasikinkius tokius jaučius ir matyti priešais save dvidešimt strampų toje vietoje, kur tu­ rėtų būti uodegos.

EUR-Lex is temporarily not fully available. You can however access the OJ of the day.

Tarytum gamta būtų padariusi ma­ žutę klaidą, prikabindama prie jaučių stimburių užpa­ 37 kalinius kai kurių aukštai vertinamų buldogų papuo­ šalus. Toliau turėjome pasirūpinti maistu ir vaistais. Šį klausimą reikėjo kuo rūpestingiausiai aptarti, nes vie­ nas iš pagrindinių reikalavimų buvo neapkrauti vežimą bereikalingais daiktais. Iš kitos pusės —reikėjo paimti viską, kas buvo būtinai reikalinga. Mūsų laimei, Gu­ das, pasirodė, nusimanąs medicinoje, nes kažkada, savo karjeros pradžioje, jam teko išklausyti vidaus ligų ir chirurgijos instrukcijų kursą, iš kurio jis šį bei tą pri­ svorio metimas durban šiaurėje.

Aišku, jis neturėjo kvalifikacijos, bet, kaip mums vėliau paaiškėjo, nusimanė medicinoje ne ma­ žiau už daugumą žmonių, turinčių teisę rašyti prie sa­ vo pavardės M. Gudas turėjo puikią kilnojamą vais­ tinėlę ir mediciniškų instrumentų komplektą. Gražu buvo žiūrėti, kai jis, mums tebesant Durbane, amputa­ vo vienam kafrui didįjį kojos pirštą. Patenkinamai išsprendus visus anksčiau minėtus klausimus, liko aptarti dar du dalykus, būtent —pasi­ rūpinti ginklais ir tarnais.

svorio metimas durban šiaurėje riebalų nuostolių hopkinton ma

Kas liečia ginklus, tai bus geriausia, jeigu aš surašysiu tuos, kuriuos mes galu­ tinai išsirinkome iš gausios atsargos, atgabentos sero Henrio iš Anglijos ir iš mano šautuvų. Pateikiu jų są­ rašą iš savo užrašų knygelės, kur juos tada sužymėjau. Manasis buvo ne taip puikiai išbaigtas, bet aš naudojausi juo ne vienoje ke­ lionėje ir esu nušovęs geroką skaičių dramblių.

Tai buvo puikus, išbandytas, pilnai patikimas šautuvas.

KAIP NUMESTI SVORIO? 5 paslaptys iš Los Andželo grožio mokyklos…

Skaitytojas, be stengiasi numesti svorio su ibs, pa­ stebėjo, kad kiekvienos atskiros grupės ginklai buvo to paties kalibro ir tos pačios markės, kas turėjo di­ delę reikšmę, nes įgalino naudoti vienodus šovinius.

Aš neatsiprašinėsiu, taip smulkiai viską aprašydamas, nes kiekvienam prityrusiam medžiotojui aišku, kokią lemiamą reikšmę ekspedicijai turi tinkama šautuvų ir amunicijos atsarga. Belieka dar pasakyti apie žmones, turėjusius ke­ liauti su mumis. Ilgai svarstę. Vežėją ir vadovą radom be vargo.

Karališkasis nendrių šokis November 4, Keturiasdešimt šeši apartheido valstybės gyvavimo metai paliko savo gilų pėdsaką ne tik kolektyvinėje Pietų Afrikos Respublikos PAR gyventojų sąmonėje, tačiau, tarp kita ko ir stipriai suvaržė gyventojų judėjimą, tradicijų susiliejimą ir kultūrinių skirtumų nykimą. Atskiro vystymosi politika skatino taip vadinamų bantustanų kūrimą, kuriuose Zulu, Venda, Khosa ir kitos gentys turėjo ne tik kruopščiai apartheido rėžimo atstovų kontroliuojamas tradicinės valdžios struktūras, tačiau ir išliko daugiau ar mažiau etniškai homogeniškos iki pat rėžimo žlugimo.

Jie buvo zulusai: Goža ir Tomas. Su tarnais buvo sunkiau. Reikėjo pa­ rinkti kuo drąsiausius ir labiausiai patikimus žmones, kadangi tokioje kelionėje mūsų gyvybė galėjo priklau­ 39 syti ir nuo jų elgesio. Pagaliau suradome du —vienas jų buvo hotentotas, vardu Ventfogelis Vėjo paukštisantrasis —mažas zulusas, vardu Kyva, turįs tą priva­ lumą, kad puikiai kalbėjo angliškai.

Much more than documents.

Ventfogelį aš pa­ žinojau iš anksčiau —jis buvo vienas geriausių man žinomų grobio sekiotojų ir labai ištvermingas. Jis nie­ kad nenuilsdavo, tačiau turėjo vieną, jo tautai būdin­ gą ydą —mėgo gerti. Prileisk tik jį prie buteliuko gro­ go—baigta!

Bet mes vykome į tokius, rajonus, kur smuklių nebuvo, todėl ši mažutė silpnybė neturėjo reikšmės. Suradęs šiuos du žmones, veltui dairiausi tre­ čiojo, atitinkančio mano reikalavimus.

Nutarėme išvykti be trečiojo tarno, tikėdamiesi rasią tinkamą žmogų be­ keliaudami. Tačiau kelionės išvakarėse zulusas Kyva pranešė, kad su manimi norįs pasimatyti kažkoks žmo­ svorio metimas durban šiaurėje.