Related Posts

Numesti svorio būdamas 41

Nuo storulio iki kultūristo — per pusmetį m. Pa­si­ry­žęs nu­mes­ti svo­rio tai pa­da­rė per pu­sę me­tų — nu­me­tė 30 kg. Ap­va­lias apim­tis pa­kei­tė rau­me­nys — pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me da­ly­va­vęs tarp­tau­ti­nia­me kul­tū­ris­tų čem­pio­na­te jis lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Category: DEFAULT

Mi­ty­bos po­ky­čiai ir spor­tas pa­kė­lė as­me­ni­nį lai­mės in­dek­są. Pal­čiaus­ko svo­ris bu­vo lin­kęs aug­ti, ta­čiau bū­da­mas jau­nes­nis į tai per daug ne­krei­pė dė­me­sio.

Kaip Numesti Svorio : Greičiausias būdas 2019

Po ves­tu­vių gy­ve­ni­mas nu­ri­mo, pa­si­da­rė pa­to­gus, ge­ras, žmo­na ska­niai ga­mi­no val­gy­ti, tad svo­ris dar la­biau ėmė aug­ti. Ne­pa­to­gu­mus dėl ant­svo­rio vy­ras pa­ju­to dar prieš ke­le­rius me­tus, ta­čiau im­tis prie­mo­nių ne­pa­kak­da­vo at­kak­lu­mo.

Spor­to klu­bui kant­ry­bės pa­kak­da­vo dau­giau­siai mė­ne­siui — vė­liau ras­da­vo įvai­riau­sių prie­žas­čių vis­ką mes­ti.

35 kilogramai per keturis mėnesius: Eimis papasakojo, kaip tai pasiekė

Nors nuo­lat ras­da­vo pa­tei­si­ni­mų sa­vo ap­kū­nu­mui, ta­čiau va­sa­rą pa­jū­ry­je nu­si­reng­ti bū­da­vo šiek tiek gė­da. Lū­žio mo­men­tas, kai smar­kiai į vir­šų numesti svorio būdamas 41 krau­jo spau­di­mas, te­ko kreip­tis į me­di­kus. Gy­dy­to­jas pa­sa­kė, kad be numesti svorio būdamas 41 vy­ras jau ne­beap­sieis.

og molfe svorio netekimas ar kava gerai numeta svorio

Ta­da svars­tyk­lių ro­dyk­lė ro­dė jau kg. Ne­ga­li bū­ti, vais­tų ne­var­to­siu!

numesti svorio sveika per savaitę

Ei­li­nį kar­tą nu­spren­dė pra­dė­ti spor­tuo­ti, nuo rug­sė­jo 10 die­nos ėmė tris­kart per sa­vai­tę lan­ky­ti spor­to klu­bą.

Mė­ne­sio pabaigoje tre­ne­rio Ra­mū­no Tar­vi­do pa­pra­šė su­da­ry­ti mi­ty­bos pla­ną, ku­rio są­ži­nin­gai ir griež­tai lai­kė­si.

40 lengvų būdų, kaip numesti svorio

Pal­čiaus­kas, kas ry­tą sver­da­ma­sis ant svars­tyk­lių. Pra­džio­je po­ky­čius at­spin­dė­jo tik skai­čiu­kai, pa­skui — per di­de­li įpras­ti dra­bu­žiai. Tai su­tei­kė mo­ty­va­ci­jos ne­pa­si­duo­ti.

Jo­kio cuk­raus ir kep­tų pa­tie­ka­lų A. Pal­čiaus­kas mėg­da­vo gau­siai ir so­čiai pa­val­gy­ti, į ka­vą ar ar­ba­tą ne­pa­gai­lė­da­vo įber­ti po tris šaukš­te­lius cuk­raus.

Nuo storulio iki kultūristo – per pusmetį

Mi­ty­bos pla­nas mais­to ra­cio­ną kar­di­na­liai pa­kei­tė — te­ko vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti kep­tų pro­duk­tų, sal­du­my­nų, cuk­raus, mil­ti­nių pa­tie­ka­lų, apie ce­pe­li­nus ga­lė­jo tik pa­sva­jo­ti. Še­šias die­nas be­si­lai­kant pla­no, sep­tin­tą die­ną bu­vo ga­li­ma val­gy­ti ką no­ri.

numesti svorio būdamas 41 kaip numesti riebalus per 5 savaites

Pa­si­ro­do, sal­du­my­nai tu­ri di­de­lę reikš­mę sa­vi­jau­tai. Kol ne­si­lai­kiau mi­ty­bos pla­no, gal­vo­jau, kad jie bu­vę ne­bu­vę.

tėvo netekimas sūnaus

Pa­čios sun­kiau­sios bu­vo pir­mo­sios trys sa­vai­tės, ka­ma­vo al­kis dėl ma­žes­nių po­rci­jų. Pa­ma­čius par­duo­tu­vė­je už stik­lo be­si­su­kan­čią kep­tą viš­tą, per ku­rios šlau­ne­lę bė­ga tau­kai, vy­rui net link­da­vo ko­jos nuo no­ro ją su­val­gy­ti.

Pa­gal mi­ty­bos pla­ną rei­kė­jo val­gy­ti pen­kis kar­tus per die­ną, skai­čiuo­jant nuo pus­ry­čių griež­tai kas 3,5 va­lan­dos.

  1. Aromaterapijos svorio netekimas- Aromaterapijos svorio netekimas
  2. Tai netiesa — duona yra būtinas angliavandenių šaltinis, kurio nerekomenduočiau atsisakyti.
  3. Mesti kavą numesti svorio
  4. Matinis beržas numeta svorio
  5. Kaip vyrui atsikratyti gėdingo alaus pilvo: pratimai ir mityba - DELFI Gyvenimas
  6. Riebalų deginimo salierų sriubos dietos receptas. Liekanti sriuba
  7. 40 lengvų būdų, kaip numesti svorio | kaisiadorietis.lt
  8. Prarasti mažai riebalų

Elekt­ro­tech­ni­kos tar­ny­bo­je dir­ban­čiam vy­rui ten­ka ne tik sė­dė­ti biu­re, bet ir va­ži­nė­ti po ob­jek­tus — ko­le­gos iki šiol juo­kia­si, nes jis vi­sur vyks­ta su mais­to dė­žu­tė­mis. Mais­tą prieš­pie­čiams, pie­tums ir pa­va­ka­riams pa­si­sve­ria ir su­si­de­da iš ry­to. Vos tik nuei­da­vau į sve­čius, vi­si sa­ky­da­vo: val­gyk, val­gyk, tai­gi pri­dė­ta O man dar lai­kas nea­tė­jęs ar­ba mais­tas ne­tin­ka Bū­da­vo, kai ku­rie pa­si­šai­py­da­vo, iš­va­din­da­vo ne­gra­žiais žo­džiais ko­kį mais­tą val­go, esą nuo­das nuo­lat tą pa­tį val­gy­ti.

Er­zin­da­vo net ne­pik­ty­biš­ki ra­gi­ni­mai val­gy­ti kep­tų ar mil­ti­nių pro­duk­tų — tek­da­vo pri­min­ti, kad ne­ga­li ir ne­no­ri.

Nepavyksta numesti svorio – privalote atlikti tris tyrimus | kaisiadorietis.lt

Vie­ni ne­ma­lo­niau­sių klau­si­mų, ku­rių su­lau­kė liek­nė­da­mas — gal ser­gi? Skai­čia­vo kiek­vie­ną mais­to gra­mą Spor­to sa­lė­je vy­ras triū­sė iš pe­ties: spor­ta­vo tre­ni­ruok­liais, ant bė­gi­mo ta­ke­lio, my­nė dvi­ra­tį.

paros ritmo svorio metimas mezgimas norint numesti svorio

Nuo sau­sio mė­ne­sio pa­ste­bė­jęs nuo­šir­džias pa­stan­gas, tre­ne­ris pa­siū­lė And­riui su­da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­te. Pra­džio­je pa­si­juo­kė, gal tre­ne­ris juo­kau­ja, bet no­rė­da­mas sa­ve iš­ban­dy­ti su­ti­ko. Spor­tuo­ti te­ko dar ak­ty­viau — še­šis kar­tus per sa­vai­tę po 2,5 va­lan­dos in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių ste­bint tre­ne­riui.

Kuo pagrįsti kilogramų praradimai?

Mi­ty­bos pla­nas pa­si­da­rė dar griež­tes­nis: ma­žė­jo mais­to kie­kiai, kei­tė­si pro­duk­tai, prieš pat var­žy­bas rei­kė­jo sver­ti kiek­vie­ną mais­to gra­mą. Pa­vyz­džiui, viš­tie­ną rei­kė­jo vir­ti ne vie­ną, o du tris kar­tus, per die­ną su­val­gy­ti po 24 kiau­ši­nius, 1,5 kg žu­vies.

Pa­si­ruo­ši­mui vy­ras iš­lie­jo daug pra­kai­to. Pu­sant­ro mė­ne­sio li­kus iki var­žy­bų, kiek­vie­ną sek­ma­die­nį mo­kė­si de­monst­ruo­ti rau­me­nis, kū­rė cho­reog­ra­fi­nius žings­nius lais­va­jai pro­gra­mai.

KAIP KASDIEN VALGANT DUONĄ NUMESTI SVORIO?

Šį pro­ce­są And­rius priė­mė kaip žai­di­mą ir iš­ban­dy­mą. Bu­vo sma­gu ir pa­ti­ko. Sa­vo ka­te­go­ri­jo­je pa­gal ūgį ir svo­rį užė­miau tre­čiąją vie­tą.